answersLogoWhite

0

Who imprisoned Guang Xu?

Updated: 4/28/2022
User Avatar

Wiki User

13y ago

Best Answer

his aunt imprisoned him and the reform efforts were haltered.

User Avatar

Wiki User

13y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Who imprisoned Guang Xu?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Who imprisoned Guang Xu and ended all his reform efforts?

His Aunt


What has the author Qi Guang Xu written?

Qi Guang Xu has written: 'Tou zi zhi fu ji qiao'


Who launched the one hundred days of reform?

Guang Xu.


What has the author Renfu Xu written?

Renfu. Xu has written: 'Guang Gu shu yi yi ju li'


Who launched reform known as the One Hundred Days of Reform?

Guang Xu


What has the author Echo Huishan Xu written?

Echo Huishan Xu has written: 'Zui mei hao de shi guang'


What did guang Xu issue during the One hundred Days of reform?

Major political, administrative, and educational reforms.


What edicts did Guang Xu issue during the One Hundred Days of Reform?

Major political, administrative, and educational reforms.


What actors and actresses appeared in Ni guang - 1982?

The cast of Ni guang - 1982 includes: Xinyi Liu as Huang Mao Kai Min Guo as Liao Xingming Zhongling Shi as Jiang Wei Xilai Si as Su Ping Yuhua Wu as Xia Yinyin Xiong Xiao as Xu Shanshan Sheshe Xu as Liao Xiaoqing


What has the author Shoubo Xu written?

Shoubo. Xu has written: 'Ji shu jing ji xue gai lun' 'Neng yuan ji shu jing ji xue' -- subject(s): Power resources 'Lun guang yi jie neng'


What has the author Guang Yao written?

Guang Yao has written: 'Yao Guang ji'


What actors and actresses appeared in Cheng zhe guang ying lu xing - 2009?

The cast of Cheng zhe guang ying lu xing - 2009 includes: Ping Bin Lee as himself Sylvia Chang as herself Wen Jiang as himself Qi Shu as herself Kar Wai Wong as himself Jinglei Xu as herself