answersLogoWhite

0


Best Answer

Peng Chang has: Played Constable (Anger) in "Hsi nou ai le" in 1970. Performed in "Ci man wang" in 1971. Performed in "Hei bai san" in 1971. Played (Guest star) in "Quan wang zhi wang" in 1972. Performed in "Long hu guo jiang" in 1972. Performed in "Lie ri kuang feng" in 1973. Performed in "Hu wa er" in 1974. Performed in "Da che fu" in 1974. Performed in "Zui e tao tian" in 1974. Performed in "Hei shou jin gang" in 1974. Performed in "Hu dan zhui hun" in 1974. Performed in "E tu" in 1975. Performed in "Yi men zhong lie" in 1975. Performed in "Hu hu hu" in 1975. Performed in "Whang long xue bei" in 1976. Performed in "Xia shi biao ke sha shou" in 1977. Performed in "Ren ba zhao" in 1977. Performed in "Shang Hai tan" in 1977. Played Uy Hsing-Hung in "Hu Hui Chien xue zhan xi dan si" in 1978. Performed in "Yao ming di xiao fang" in 1979. Performed in "Mi tie" in 1979. Performed in "Zhui ming ren" in 1979. Performed in "Qi qiao feng huang bi yu dao" in 1979. Performed in "Li bi gou" in 1980. Performed in "Guningtou da zhan" in 1980. Performed in "Zhui lie" in 1980. Performed in "Chu Liu Xiang yu Wu Tie Hua" in 1980. Performed in "Ying xiong dui ying xiong" in 1981. Performed in "Shu shi shen chuan" in 1981. Performed in "Qing ren kan dao" in 1984. Performed in "Jiu zi tian mo" in 1984.

User Avatar

Wiki User

10y ago
This answer is:
User Avatar
More answers
User Avatar

Wiki User

10y ago

Bor Jeng Chen has: Performed in "Wo ai Mali" in 1984. Played Rolly in "Chao ji shi min" in 1985. Performed in "Zi you men shen" in 2002. Played Wang Tian Yang in "Zhong ji yi ban" in 2005. Played Xia Liu in "Zhong ji yi jia" in 2007. Played Uncle Da in "Zhen tou" in 2012.

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Wiki User

10y ago

Bo Hong has: Performed in "Yu ren he chu" in 1947. Performed in "Qing gong mi shi" in 1948. Performed in "The Female Warrior" in 1949. Performed in "Wang shi si xia" in 1950. Played Doctor Hua in "Xin bu xin you ni" in 1952. Performed in "Fu ren xin" in 1952. Performed in "Jin shui lou tai" in 1952. Performed in "Xiang ji er" in 1952. Performed in "Shu nu tu" in 1952. Played Chief liutenant in "Luan shi en chou" in 1952. Performed in "Dang fu qing chi" in 1953. Performed in "Ge nu Gong Lingyan" in 1953. Performed in "Hua shen yan ying" in 1953. Performed in "Wu shan meng" in 1953. Performed in "Sheng yu si" in 1953. Performed in "Xiao feng xian" in 1953. Performed in "Huang jin shi jie" in 1953. Played Elder Kao in "Chun qing lie huo" in 1954. Played Wang Shao-chuan in "Tian tang mei nu" in 1954. Performed in "Xiao fu qi" in 1954. Played Zhang in "Liu ying qiu" in 1954. Played Kuo Sheng-cheng in "Chuan tong" in 1955. Played Master Chang in "Jin ping mei" in 1955. Performed in "Xue li hong" in 1956. Performed in "Guan shan xing" in 1956. Performed in "Jin feng" in 1956. Performed in "Lian zhi huo" in 1956. Performed in "Tang bo hu yu qiu xiang" in 1956. Performed in "Yi dai mo shuai." in 1956. Played George Shen in "Hong chen" in 1956. Performed in "Chun guang wu xian hao" in 1957. Performed in "Ye lai xiang" in 1957. Performed in "Te bie kuai che" in 1957. Performed in "Yi ye feng liu" in 1958. Performed in "Xing dao fang zong" in 1959. Performed in "Jiang shi fu chou" in 1959. Performed in "Hou men" in 1959. Played Tseng Kwong-pu in "Liang dai nu xing" in 1960. Played County elder in "Po qiao shi fen" in 1960. Performed in "Bi shui hong lian" in 1960. Performed in "Di er wen" in 1960. Performed in "Shou qiang" in 1961. Played Wu Shao-hung in "Ye ban ge sheng - Xia ji" in 1962. Played Wu Shao-hung in "Ye ban ge sheng - Shang ji" in 1962. Performed in "Tong saam chong chui sai ging" in 1962. Played Liu Jin in "Jiang shan mei ren" in 1962. Performed in "Yi mao qian" in 1963. Played Lu Pin-Wang in "Wu Ze Tian" in 1963. Performed in "Nan bei xi xiang feng" in 1964. Performed in "Nu jian die di yi hao" in 1965. Played Bao Pei in "Xi shi (shang ji)" in 1965. Performed in "Luan shi er nu" in 1966. Performed in "Shi man qing nian shi wan jun" in 1967. Played Mao Yanshou in "Wang zhao jun" in 1967. Played Lin Jie in "Long fei feng wu" in 1999.

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Wiki User

10y ago

Bo Peng has: Played Xiaomeng Xie in "Feng kuang de shi tou" in 2006. Performed in "Jun ai" in 2007. Played Duke Ling of Jin in "Zhao shi gu er" in 2010. Performed in "Bao ma kuang xiang qu" in 2012. Played Small Treasure in "Feng Kuang De Chun Zei" in 2012.

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Wiki User

10y ago

San Peng has: Performed in "Shao Lin si shi ba tung ren" in 1976. Performed in "Juan xing quan fa yu fa" in 1978. Performed in "Jin yi wei" in 1979. Performed in "Guangdong tie qiao san" in 1979. Performed in "Yu tou dai lao ben tu di" in 1979. Performed in "Nu Shao Lin si" in 1979. Performed in "Hao xiao zi di xia yi zhao" in 1979. Performed in "Xiao zi ming da" in 1979. Performed in "San mao liu lang ji" in 1980. Performed in "Wu Dang er shu ba chi" in 1980. Performed in "Huan le qun ying" in 1980. Performed in "Dian tang lang" in 1980. Performed in "Qi xia ba yi" in 1981. Performed in "Nie zhong" in 1981. Performed in "Leng yan sha ji" in 1982. Performed in "Dai qiang guo jing" in 1984. Performed in "You huan dao shi" in 1985. Played Pigsy in "Sun Wu Kong dai zhan fei ren kuo" in 1985. Performed in "Ha luo jiang shi" in 1987. Played Pigsy in "Xin xi you ji" in 1987. Played Watermelon Boy in "Xing tao tai lang" in 1987. Performed in "Hai zi wang" in 1988. Performed in "You huan dao shi 3" in 1988. Performed in "Xiao Xia Long Juan Feng" in 1989. Performed in "Li ti qi bing" in 1989. Performed in "Qian nu yun yu qing" in 1989. Performed in "Xin shi er sheng xiao" in 1990. Performed in "Fan mu an Kao" in 1990. Played Piggy in "Xin qi long zhu" in 1991. Performed in "Hu bao xiao zi" in 1991. Performed in "Gui niang zi" in 1992.

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Wiki User

10y ago

Peng Tien has: Performed in "Long men kezhan" in 1967. Played Tsai Lai-Chieh in "Yi dai jian wang" in 1968. Played Wu Ko-Lun in "Qing ren de yan lei" in 1969. Performed in "Hei tie" in 1969. Performed in "Wu lin long hu dou" in 1970. Performed in "Qi jian tu long" in 1970. Performed in "Wan li xiong hua" in 1971. Played Lung Yu in "Tie tui jiang mo" in 1971. Performed in "Shi wan jin shan" in 1971. Performed in "Leng mian sha shou" in 1971. Performed in "Jing zhong bao guo" in 1971. Played Szetu Kun in "Ri yue tong zi" in 1971. Played Ku Shing in "Nu quan shi" in 1972. Performed in "Tie quan" in 1972. Performed in "Quan wang zhi wang" in 1972. Performed in "Zhong Guo quan" in 1972. Performed in "Ying peng ying" in 1972. Performed in "Tong tou tie bei" in 1972. Played Chou Hai-chuan in "Lei tai" in 1972. Performed in "Tie jiao wa" in 1973. Played Ho Shing-Wu in "Chao zhou da xiong" in 1973. Performed in "Da e kou" in 1974. Performed in "Da san yuan" in 1974. Performed in "Fan mai ren kou" in 1974. Performed in "E tu" in 1975. Performed in "Bao Gong qi an" in 1975. Performed in "Da Ming ying lie" in 1975. Played Chan Chao in "Nan xia Chan Chao" in 1975. Performed in "Yong zheng da po shi ba tong ren" in 1976. Played Shao Lung in "Shao Lin si shi ba tung ren" in 1976. Performed in "Ci ke" in 1976. Performed in "Shao Lin xiao zi" in 1977. Performed in "Bai Yu Jing" in 1977. Performed in "Sheng jian feng yun" in 1977. Played Lu Nan-Jen in "Piao xiang jian yu" in 1977. Performed in "Lang zi kuai dao" in 1979. Played Tieh Liang in "Shen bu" in 1979. Played Tieh Hua Hu in "Zhe jian chuan ji" in 1979. Played Hsiao Fang in "Yao ming di xiao fang" in 1979. Performed in "Fei cui hu li" in 1980. Played The Stranger in "Lie ri kuang feng ye huo" in 1980. Performed in "Feng liu can jian xue wu hen" in 1980. Performed in "Ling Long Yu shao jian Ling Long" in 1980. Performed in "Bi xue si yin qiang" in 1980. Performed in "Yu jian pian xiang" in 1981. Performed in "Wo long zhan" in 1981. Performed in "Hei ying di gu dao" in 1981. Performed in "Chi se Xiang Wei she" in 1982. Played Four Knights member in "Shen ying fei yan hu die zhang" in 1982. Played Liu Siu-Fong in "Han shan fei hu" in 1982. Played Snowy White in "Shui yue shi san dao" in 1982. Played Tan Ming-hua in "Hei yu da tao wang" in 1982. Played Lone Wolf in "San da ming bu hui jing shi" in 1983. Played Chiang Tuan-Hsuan in "Feng ling zhong di dao xing" in 1983. Performed in "Di wu ying" in 1983. Performed in "Dai ying xiong" in 1983. Performed in "Da zhui ji" in 1983. Performed in "Shui xu wai zhuan" in 1984. Performed in "Lei ting chu chuan" in 1985. Played Alan in "Huo ping lang zi" in 1985. Performed in "Qin song" in 1996.

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Wiki User

10y ago

Ping Fong has: Played Ah Sau in "Huang Fei Hong Guan Yin Shan xue hen" in 1956. Performed in "Man du mi quan" in 1970. Performed in "Shuang quan do" in 1973. Performed in "Kong zhong shao ye" in 1974. Performed in "Tian tian bao xi" in 1974. Performed in "A ngau yap sing gei" in 1974. Performed in "Kai ji hon mun" in 1974. Performed in "Wu qi bu you" in 1975. Performed in "She nu" in 1975. Performed in "Rou pu tuan" in 1975. Performed in "Mai shen" in 1976. Performed in "Chi nu" in 1976. Performed in "Xie hai tang lang chou" in 1977. Performed in "Chu shu" in 1977. Performed in "Tie quan xiao zi" in 1977. Performed in "Huang fei hong si da di zi" in 1977. Performed in "Jiao huo" in 1978. Performed in "Hong lou chun shang chun" in 1978. Performed in "Chu long ma liu" in 1979. Performed in "Xiong sheng Cai Li Fo" in 1979. Performed in "Ge shi ge fa" in 1979. Performed in "Guang Dong shi hu" in 1979. Played Ms Ching in "Wang ming jiao wa" in 1979. Performed in "A Fu yu Tu Lao" in 1980. Performed in "Ban ye" in 1980. Performed in "Fo jia xiao zi" in 1980. Performed in "Tong tian lao hu" in 1980. Performed in "Lan ming yi tiao" in 1980. Performed in "Po jie da shi" in 1980. Performed in "Che dau che" in 1980. Played Woman at Identification parade in "Di yi lei xing wei xian" in 1980. Performed in "Dan cheng lu" in 1981. Performed in "Lao shu jie" in 1981. Performed in "Bian yuen ren" in 1981. Played Madam Ma in "Si yiu" in 1981. Performed in "Long gan wei" in 1981. Performed in "Bok chun" in 1982. Played Brothel madam in "San shi nian xi shuo cong tou" in 1982. Performed in "Mo jie" in 1982. Performed in "Chak wong ji wong" in 1982. Performed in "Oi yan nui san" in 1982. Performed in "Sha yu shao mai" in 1982. Performed in "Tong San ng foo" in 1983. Performed in "Man tian shen fo" in 1983. Performed in "Xing ji dun tai" in 1983. Performed in "Hua xin da shao" in 1983. Performed in "You (Friend) Wu Jing" in 1984. Performed in "Si yan zai" in 1985. Performed in "Fan dau mui" in 1985. Performed in "Fei nu zheng zhuan" in 1992. Performed in "Yu feng" in 1993.

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Wiki User

10y ago

Yen Ping Li has: Performed in "Heung gong chat sup sam" in 1974. Performed in "Kong zhong shao ye" in 1974. Performed in "Tai ping shan xia" in 1974. Performed in "Tiaohui" in 1976. Performed in "Lie huo qing chun" in 1982. Performed in "Fan dau mui" in 1985. Performed in "Pai dang chuang qing guan" in 1985. Played Diva Ping in "Da gung wong dai" in 1985. Performed in "Yi jiu si jiu zhi jie hou ying xiong zhuan" in 1993.

This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: What movie and television projects has Yen Ping Li been in?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

What movie and television projects has Ping Lam Siu been in?

Ping Lam Siu has: Played Ah Ping in "Fa yeung nin wa" in 2000. Played Ah Ping in "2046" in 2004. Played Food hawker in "Ngor dik zeoi oi" in 2008. Played Ah Ping in "White Wall" in 2010. Played Brother Ping in "Yi dai zong shi" in 2013.


What movie and television projects has Ping Tung been in?

Ping Tung has: Performed in "Ba shi zan" in 1971. Performed in "Wo de qing ren" in 1971. Performed in "Jin tian bu shang ke" in 1972. Performed in "Shi hou" in 1972. Performed in "Huo lian" in 1972.


What movie and television projects has Ping Hu been in?

Ping Hu has: Performed in "Zhifen shichang" in 1933. Performed in "Cosmetics of Market" in 1933. Performed in "Shi shi ying xiong" in 1935. Performed in "Ye ban ge sheng" in 1937. Performed in "Qing nian jin xing qu" in 1937.


What movie and television projects has Helena Kowalska been in?

Helena Kowalska has: Performed in "Ping-pong" in 1966. Performed in "Komediantn" in 1978. Performed in "Shtern oyfn dakh" in 1979. Performed in "Der Dibuk" in 1979. Performed in "War and Love" in 1985.


What movie and television projects has Boaz Daniel been in?

Boaz Daniel has: Performed in "Great Performances" in 1971. Played Ping in "Turandot" in 2002. Played Ruggiero in "La juive" in 2003. Played Lescaut in "Manon Lescaut" in 2005. Played Kurwenal in "BBC Proms" in 2013.


What movie and television projects has Chung Ping Chiang been in?

Chung Ping Chiang has: Performed in "Zhu men yuan" in 1956. Performed in "Yan gui yuan" in 1964. Performed in "Ri yue shen tong" in 1971. Played Shih Ching-hao in "Xue dou" in 1972. Performed in "Chou ai" in 1973. Performed in "Jian ren ben se" in 1988.


What movie and television projects has Johnathan Staci Kim been in?

Johnathan Staci Kim has: Played Korean Guy in "Kids" in 1995. Performed in "Seven Servants" in 1996. Played Bobby Kim in "The Next Big Thing" in 1998. Played Ping in "Charlie Hoboken" in 1998. Played Kam in "BlackMale" in 2000.


What movie and television projects has Yuk Ping Yip been in?

Yuk Ping Yip has: Performed in "Pai dang chuang qing guan" in 1985. Played Chuma in "Meng gui zhou" in 1988. Performed in "Duk mong" in 1991. Played Ho Suk-Lan in "Ming Wan Mai Kung" in 1991. Performed in "Heung Gong gaan saat kei ngon" in 1992. Performed in "Idol" in 1993.


What movie and television projects has Adrian Dobson been in?

Adrian Dobson has: Played Casino Client in "Hustle" in 2004. Played Maitre D (George) in "Hustle" in 2004. Played CID Officer in "Line of Duty" in 2012. Played Clive in "Ping" in 2012. Played Roy (Quiz Team Leader) in "Truckers" in 2013.


What movie and television projects has Jamie Hodge been in?

Jamie Hodge has: Played Young woman at party in "The Real George Washington" in 2008. Played Bartender in "Do No Harm" in 2013. Played Staffer in "House of Cards" in 2013. Played Club Dancer in "Do No Harm" in 2013. Played Tourist in "Ping Pong Summer" in 2014.


What movie and television projects has Chi Ping Fung been in?

Chi Ping Fung has: Performed in "Da you xia" in 1968. Performed in "Da sha xing" in 1971. Performed in "Pin ming niang zi" in 1971. Performed in "Gui shi shen cha" in 1972. Performed in "Xia shi biao ke sha shou" in 1977. Performed in "Wei xiao" in 1977. Performed in "Ai you ming tian" in 1977.


What movie and television projects has Pilar De Leon been in?

Pilar De Leon has: Performed in "Kalabog en Bosyo Strike Again" in 1986. Performed in "Everlasting Love" in 1989. Performed in "Ang mahiwagang daigdig ni Elias Paniki" in 1989. Played Maid in "Sa kabilugan ng buwan" in 1997. Played Mother of Ping in "Ping Lacson: Super Cop" in 2000. Performed in "Ang dalubhasa" in 2000.