Uri ng kagubatan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

May 6 na uri ng kagubatan sa bansa. Ang mga ito ay lawan (dipterocarp), mulawin (molave), malumot (mossy), pino (pine), pagas (submarginal o tropical rainforest) at bakawan (mangrove).
  • titi-nakukuha ang troso at kahoy na kailangan sa paggawa ng mga bahay, gusali at mwebles.
  • burat-pinagkukunan ng mga kahoy na likas na magaganda at matitibay.
  • puke-isang uri ng gubat na nabubuhay sa mga baybaying ubig na umaabot sa mga ilog na malayo sa aplaya at mga kasanga nito.
  • tamod-ito a tinatawag na mga kagubatang pamproteksyon laban sa pagguho ng lupa at sa pangangalaga o pagtitipid ng tubig.
  • kupal-pinakakilalang uri ng kahoy na tumutubo sa mabababaw at tuyong tuyong mga lupa na may limestone.
  • hindot-ang kanilang pinakakatawan ay tuwid na tuwid at ang sanga ay maliliit at nasa katawan lamang. Ito ay kalimitang matatatagpuan sa malalamig na lugar.

dave piano
9 people found this useful

Mga uri ng isda?

alumahan , bangus, dalang,dili, hito, lapulapu,talakitok,karpa, espada, duhol, galonggong kanduli , maya2x, palos, tamban, tamilis,alumangan,halaan hulya, hipon,ulang, talaba,

Mga uri ng teksto?

Deskriptiv- ang isang teksto kung ito ay nagtataglay ng informasyong may kinalaman sa pisikal na katangian ng isang tao, lugar, bagay. Madali itong makilala sapagkat ito ay tu

Mga uri ng tayutay?

Mga Uri ng Tayutay: 1. Simili o Pagtutulad 2. Metapora o Pagwawangis 3. Personapikasyon o Pagtatao 4. Apostrope o Pagtawag 5. Pag-uulit 6. Pagmamalabis o Hayperbol

3 uri ng behetasyon?

3 Uri ng Behetasyon Kagubatan Damuhan Mababang Uri ng Halaman Hope it helps ;)