Talumpati ni Lope K Santos?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

3 people found this useful

Pagtatapat ni lope k Santos?

Pagtatapat ni Lope K.Santos Ibig kong kung ikaw ay may iniisip, Sa ulo mo'y ako ang buong masilid. Ibig kong kung iyang mata'y tumititig, Sa balintata

Talumpati ni Andres bonifacio?

Pag-ibig sa Tinubuang Lupa Andres Bonifacio . Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya Sa pagkadalisay at pagkadakila Gaya ng pag-ibig sa tinub'ang lupa? Aling pag-ibig pa?