What would you like to do?

Proseso ng pagbasa ayon kay smith?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

4 proseso ng pagbasa

Ang pagbasa sa akda- gumagamit ng persepsyon o pagkilala sa mga nakalimbag na simbolo

Ang pag-unawa sa binasa- ito ay ang pag-unawa sa kaisipang nakapaloob sa mga simbolong nakalimbag

Ang reaksyon sa binasa- reaksyon at paghatol sa kawastuhan ng mga detalye, kahusayan ng pagkakasulat at halaga ng teksto

Pagsasama-sama at pag-uugnay ng mga bagong kaalamang mula sa binasa at sa dating kaalaman- pag-uugnay ng binasa teksto sa karansan ng mmbabasa.
24 people found this useful
Thanks for the feedback!

Interaktibong proseso ng pagbasa?

ang interaktibong prosseso ng pagbasa ay isang uri ng pag basa, sa katunayan ito ang mga ginagamit ng mga dalubwika na mga paraan para mapabilis ang kanilang pag basa.  

Kahulugan ng wika ayon kay gleason?

Ito ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura.

Sangkap ng komunikasyon ayon kay Charles?

Ayon Kay Charles , may limang sangkap ng komunikasyon . Ito ay ang mga    sumosunod: 1.ang pinanggalingan ng mensahe 2.ang ideya o mensahe 3.kodigo 4.tsanel 5.tumatanggap

Kahulugan at kahalagahan ng pagbasa proseso at katangian?

Pagbasa - ay pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag upang mabigkas nang pasalita. Ito rin ay pag-unawa sa wika ng aktor sa pamamagitan ng m

Katangian ng wika ayon kay Archibald A Hill?

Si Archibald A. Hill ay isang Amerikanong "linguist." Ayon sa kanya, ang wika ay ang kaluluwa ng tao. Ito ang sinulat niya: "I believe it is language and its use which more th

Anu ang kahulugan ng pagbasa ayon kay Cody?

Ayon sa kanya, para sa lubusang pag-unawa ng isang teksto, kailangang ang dating kaalaman ng tagabasa ay maiugnay niya sa kanyang kakayahang bumuo ng mga konsepto/ kaisipan at