Mga halimbawa ng sawikain?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

5 halimbawa ng sawikain
15 people found this useful

Halimbawa ng sawikain na may paliwanag?

THIS WAS ANSWERED BY: BENJAMIN P. ENSOMO II . masamang pangkusina. . Paliwanag : Sa modernong panahon, maaaring ipakahulugan ito na "magandang idispley na siyota, pero ta

Mga halimbawa ng pamahiin?

kapag gabi na at umalulung ang aso ng lagpas ng 3 alulung ibig sabihin nun ay may aswang o mga engkanto

Mga halimbawa ng talaarawan?

Mahal kong Talaarawan, Maganda at maayos naman ang aking umaga ngayon dahil maaga akong nakapunta sa paaralan.Pero bago ako pumasok sa paaralan,naligo muna ako, nagbihis ng

Mga halimbawa ng pabula?

Ang Pabula ng Daga at ng Leon . Isang daga ang nakatuwaang maglaro sa ibabaw ng isang natutulog na leon. Kanyang inaakyat ang likuran ng leon at pagdating sa itaas ay

Mga halimbawa ng dalit?

Paglalakbay sa Buhay Hindi tayo nabubuhay ng ukol sa sarili lang, bahagi ka ng lipunan, na ating kinaaniban. Unang una ang pamilya

Halimbawa ng sawikain at ang kahulugan?

Ang lumalakad ng matulin, kung matinik ay malalim- mag-ingat sa pagpapasya. . Kung may isinuksok may madudukot - kung marunong magtipid, hindi ka mawawalan. . Kung hangin an