Kahulugan ng klima?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ang klima ay ang paghahalu-halo ng mga elemento sa panahon sa isang partikular na lugar.
7 people found this useful

Klima ng India?

mainit. malamig. maulan. maisnow. makidlat. mahangin. masandstorm. madalas din ang bagyo. maulap. mabato. mabuhangin.

Klima ng Japan?

Ang klima sa japan ay mamatay ang makakabasa nito ! -Ruffa nirza

Uri ng klima asya?

1.tropical 2.tropical rainforest 3.tropical monsoon 4.tropical wer and dry savanna 5.arid at semi-arid 6.disyerto 7.steppe 8.temperate 9.maditerranean 10.sub