Healthy lifestyle ng kabataan landas sa kinabukasan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

"You are what you eat"Rizal, our national hero said that the youth is the hope of the fatherland....
one can not do a thing if he/she has no energy.
Where do we get our energy?

It's from the food we eat right?

There's this saying that goes..."You are what you eat"

If one eats healthy food, then he/she will be healthy.
But if he/she eats junk food, then he/she is considered to be junk..

Now the problem lies very much on the food they take in..
Marami sa kabataan ngayon ang kumakain ng Hindi malusog na pagkain. Kaya walang pumapasok sa brains nila...
Here's to make it simpler...
It is important for the kabataan to eat healthy and good food because it helps them very much in thinking, playing, working, running, walking and even just sitting down...
More energy means healthier...
50 people found this useful

Ibang halimbawa ng talumpati tungkol sa kabataan?

SANA MATUTO NA KAYO GUMAWA NG TALUMPATI! ARAL KAU NG MABUTI! I WIKANG PAMBANSA Isa sa mga salitang napag-aralan natin sa wikang Pilipino ay ang salitang "nabansot". Ka

Sanaysay tungkol sa May landas ng tagumpay sa mga pagsisikap?

Ang dalawang mukha ng Tagumpay Lahat tayo ay biniyayaan ni Amang Bathala ng pagkakataong magtagumpay. Ngunit bago ko ipaliwanag nang mas malawak,mas malalim at mas mal