Halimbawa ng slogan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ang batang malusog ay malawak ang kaisipan....................
=aLiAh JaNe=
7 people found this useful

Halimbawa ng slogan tungkol sa kultura?

Maraming halimbawa ng slogan tungkol sa kultura pero Hindi komasasabi sa inyo dahil slogan nga ito drawing ang kailangan natinpero sorry di ako marunong magdrawing bakit ko

Halimbawa ng slogan tungkol sa pangangalaga sa kalikasan?

Ang basurang itinapon kung saan saan, pag bumagyo at bumaha, asahang babalik din sa iyo. . Mga kabundukaý pangalagaan, kalikasaý aalagaan ka rin. . Alagaan ang