What would you like to do?

Buong kanta na may binary lyrics?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ang binary ay o mas tawag sa (AB) ang unang tono ay iba sa pagalawang tono
1 person found this useful
Thanks for the feedback!

What so has the lyrics na na na na na na?

Possibly: Gala - Freed From Desire   ====   it is "So what lyrics" by Pink:   Na na na na na na na na na na na na [x2] I guess I just lost my husband, I don't kno

What are the lyrics to 'May It Be'?

  CELTIC WOMAN : May It Be Lyrics   May it be an evening star, Shines down upon you. May it be when darkness falls, Your heart will be true. You walk a lonely

What is the lyric of right na na na by akon?

Akon - Right Now - Lyrics It's been so long That I haven't seen your face I'm tryna be strong But the strength I have is washing away It wont be long Before I get yo

Ano ang kanta na may tayutay?

ang tayutay ay may kantang may paghahambing ng Tao at bagay katulad ng "ang iyong pisngi ay kasing pula ng bagong pitas na rosas " o "ang kanyang galaw ay parang pagong kasi s