Bakit mahalaga sa isang bansa ang edukasyon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .


Do you really know what agriculture is and what jobs are available?
If you were to ask most of America what agriculture is, they would probably say that it is farming. That's not entirely true. Farming is a part of agriculture, but only a small part. Ever since we have had agriculture, the field has been expanding. From veterinarians to biotechnologists, agriculture employs more people than anything else in America. Here are just a few of agricultural careers:

Ag Economist
Ag Teacher
Extension Agent
Scientist
Agronomist
Animal Caretaker
Veterinarian
Landscaper
Greenhouse Technician
Horticulturist
Biotechnician
Farmer
Farm Manager
Botanist
Farrier
Commodities Broker
Animal Trainer
Environmental Scientist
Florist
Park Ranger
Market Analyst
Aribusiness OwnerIsa sa pinakamalaking sektor ng ekonomiya sa ating bansa ang agrikultura. Ngunit maraming kabataan ang walang pagpapahalaga sa agrikultura. Panahon na upang palawakin natin ang ating kaalaman tungkol sa mahalagang sektor na ito.
Ang edukasyon ay mahalaga para sa karunungan ng bawat isa,matulungan ang mga mag aaral na magsikap para sa kanilang kinabukasan at higit sa lahat......

sabi nga nila..........

ang edukasyon ay yamang Hindi nananakaw nino man
10 people found this useful

Bakit mahalaga ang pagbabasa sa isang tao upang?

kumuha ng dagdag kaalaman o karunungan,malaman ang mga pangyayari sa paligid at di mapag-iwanan ng takbo ng panahon.Maka din ito upang maaliw o malibang,mabawasan ang pagkaini

Bakit mahalaga ang agrikultura sa ekonomiya ng ating bansa?

tinaguriang backbone of the econmy ang agrikutura dahil dito nakasalalay ang lahat lahat ,mahalaga ang agrikultura sa bansa dahil dito ng galing ang ating mga ibat ibang uri n

Bakit mahalaga sa atin ang chocolate hills?

Dahil ang chocolate hills ay isang tourist spots sa Pilipinas. Ito ay nagpapataas ng level ng turismo at nakakatulong sa mga mamamayan na magkaroon ng trabaho dahil sa turismo

Bakit mahalaga ang kominikasyon sa isant tao?

Mahalaga ang komunikasyon sa tao dahil dito ay natututo tayongmakisalamuha o makipag-usap sa ating mga kakilala ohindi.Nagkakaroon din tayo ng mga kaibigan dahil dito.