Apakah sumbangan sukan kepada negara?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

  • Menyemaikan patriotisme
  • Meningkatkan imej negara
  • Memupuk semangat perpaduan
  • Sumbangan kepada ekonomi negara
6 people found this useful

Apa kepentingan sains dan teknologi kepada negara?

1.melahirkan sebuah masyarakat bertamadun 2. dapat memastikan bahawa rakyat memenuhi kriteria menjadikan diri dan persikatan berilmu dan berpengetahuan selaras dengan perkemb

Apakah definisi negara sosialis?

Tafsiran Dictionary.com tentang sosialis menyatakan bahawa ianya merupakan teori atau sistem organisasi sosial yang menyokong peletakan hak milik dan kawalan ke atas cara-cara

Apakah kebaikan internet kepada pelajar?

Kebaikannya ialah 1)dapat membantu pelajar dalam proses pembelajaran dan pengajaran 2)ilmu itu sangat luas.dengan adanya internet ini pelajar dapat mengetahui perkara yang lu

Apakah sumbangan pertanian kepada ekonomi negara?

Sumbangan sektor Pertanian di MalaysiaPada tahun 2005 yang lalu, Perdana Menteri Malaysia , Datuk Seri AbdullahBin Hj. Badawi telah mengumumkan bahawa sektor pertanian akan me

Penganjuran sukan bertaraf antarabangsa tidak meningkatkan mutu sukan negara?

penganjuran sukan pastinya akan meledakkan lagi konflik dalaman yang sedia ada. pastinya nya semua pihak termasuk yang tak berkenaan akan campur tangan dalam proses penyediaan

Kepentingan sukan kepada negara?

Kepentingan sukan dalam negara sememangnya sangat penting tetapi jika tanpa individu yang berkualiti dalam sukan tidak akan menunjukkan peranan sukan itu penting lagi kepada n