Ano ang mga batas ng pagkonsumo?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

1. Law of Harmony - combination of things; products should be compatible with each other.

e.g. (food) Kare-kare::Bagoong, Dinuguan::Puto, Oatmeal::Tuyo
(clothing) Yellow dress::Black shoes etc.


2. Law of Variety - stage of constant change; people are not contented with only one thing or the same thing. There is no contentment.

e.g. (songs) Baby by:justin bieber- at first, we listen to it several times until we are able to memorize the song. Then when we get tired of it, we search for more new songs.


3. Law of Imitation - imitation of things (fake).

e.g. China phones, fake branded shirts/dresses

4. Law of Economic Order - This law explains that, people can achieve their satisfaction if they decided to prioritize their necessities or their important needs

e.g. they decide to save and earn money for future college study rather than saving and earning money to buy brand new cellphone/gadgets that is not so important.

5. Law of Diminishing Utility
15 people found this useful

Ano ang kahulugan ng batas?

ang batas ay isang regulasyon na sinusunod ng mga mamamayan sa isang partikular na lugar,.. by Marlon D.Pabustan -Kautusang ipinatutupad sa mga mamamayan...by: Rose Ann D. B

Ano ang mga batas sa pangangalaga ng likas na yaman?

Ang ganda ng kalikasan ay tunay na yaman Bahagi na ito ng aking kabataan. Ito ang pundasyon nang ating kinabukasan. Kaya't pagsisikapan kong ito'y pagkainggatan. An

Mga uri ng pagkonsumo?

Uri . Paglalarawan . Halimbawa . Tuwiran. Nagaganap kung ang taong kumokonsumo ay dagliang nararamdaman ang epekto sa paggamit ng produkto o serbisyo. Nagugutom ang isan

Ano ang ibig sabihin ng tungkulin ng mga bata?

The meaning of duty are the responsibility of us all. Every right has a corresponding duty. Ang ibig sabihin ng tungkulin ay ang ating responsibilidad. Ang bawat karapatan

Ano ang mga batas noon ng mga sinaunang pilipino?

PAMAHALAAN: Mga pinuno, batas at hukuman PINUNO: Rajah, Datu, Sultan Tungkulin ng pinuno: Gumagawa at nagpapatupad ng batas, tagahatol, nagbibigay ng parusa, pinuno sa

Ano ang karapatan ng mga bata?

Every child have rights. 1. Right to be born 2. Right to have a family that will take care of them 3. Right to receive a good education 4. Right to expand their opportunitie